خلوت خانه

وقتی می بینی همه ی آن ها که ادعای مصلح و ناجی بودن دارند، فقط سنگ خود را به سینه می زنند،حالت به هم می خورد از این همه تناقض......جهان بینی موشی ...جهان بینی شکمی....اما چه سود که دنیا پر از تناقضات است و هنر زندگی کردن مدارا و تحمل هر آنچه هست...حتی اگر بتوانی نانو متری معادلات آن ها را به سمت آنکه نماینده اش هستی در این کره خاکی میل دهی قهرمانی هستی بزرگ...پس بتاز که تو خلیفه الهی...

الهی  چه دیدی در این بنده ناتوان و زبون که او را به جانشینی خود خواندی...خدایا نگفتی این موجود ناتوان از سر نادانی بلی میگوید؟چگونه پدیرفتی این گنده گویی مرا؟

/ 0 نظر / 39 بازدید