انعکاس عمل تو بر روی دیگران!

وقتی به آنجا می رسی که نه تنها باید مراقب عملکردت وتاثیر آن بر زندگی خودت باشی، باید مواظب انعکاس و تاثیر آن بر روی دیگران هم باشی, کارت سخت و سخت تر می شود. آیا در قبال دیگران هم مسئولی؟ 

اینجاست که باید پوشیده زندگی کردن را بیاموزی....

/ 0 نظر / 20 بازدید